Suomen kuoronjohtajat ry:n säännöt / Finlands Körledarförening – Stadgar

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry, Finlands Körledarförening rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen kuoroelämän taiteelliseen ja pedagogiseen kehitykseen, kuoronjohtajien ammattitaidon kehittämiseen sekä toimia edunvalvojana kuoronjohtajien asemaa koskevissa asioissa ja herättää jäsenistössään kiinnostusta kuoronjohtajan ammatti-identiteettiin ja tehtävään kulttuurielämässä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

 • järjestämällä jäsenilleen koulutusta
 • toimittamalla jäsenilleen alaa koskevaa ajankohtaista tietoa,
 • ylläpitämällä yhteyksiä kotimaisiin ja ulkomaisiin musiikkialan järjestöihin ja oppilaitoksiin,
 • seuraamalla kuoronjohtajien koulutustarvetta ja vaikuttamalla kuoronjohtajakoulutuksen kehittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja antamalla lausuntoja,
 • harjoittamalla kuoroelämään sekä kuoronjohtajien yleiseen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyvää tutkimusta.

3 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 • järjestää keräyksiä ja arpajaisia.
 • hankkia varoja harjoittamalla tarkoitukseensa liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa.
 • omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta.
 • perustaa rahastoja.

JÄSENET

4 §
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä:

 1. Varsinaiseksi jäseneksi henkilö, joka toimii tai on toiminut kuoronjohtajana.
 2. Opiskelijajäseneksi ammatikseen musiikkia opiskeleva henkilö.
 3. Kannattajajäseneksi yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5 §
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa kutsua kuoromusiikin alalla ansioitunut henkilö.

6 §
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen,

 • joka ei noudata yhdistyksen säännöissä mainittuja velvoitteita.
 • joka toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen toimintaa tai mainetta.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jäsenellä on erottamispäätöksestä kirjallisesti tiedon saatuaan oikeus kolmenkymmenen päivän kuluessa saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Yhdistyksen hallitus voi todeta jäsenen, joka on kahdelta peräkkäiseltä vuodelta jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, eronneeksi yhdistyksestä.

MAKSUT JA VELVOITTEET

7 §
Jäsenen (4 §) on suoritettava yhdistyksen vuosikokouksen määräämä vuotuinen jäsenmaksu, joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

8 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivämääränä ennen kesäkuun loppua hallituksen määräämässä paikassa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokous avataan.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
 8. Valitaan sääntöjen 10 § mukaisesti erovuorossa olevien tilalle hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet ja kolme varajäsentä.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
 10. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. Käsitellään ne jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat, jotka he ovat ilmoittaneet kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia on voitu sisällyttää kokouskutsuun.

9 §
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus kirjallisella, kullekin jäsenelle lähetettävällä kokouskutsulla. Kutsu on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa käyttävät päätösvaltaa jäsenmaksunsa maksaneet läsnäolevat varsinaiset ja opiskelijajäsenet sekä kunniajäsenet.
Yhdistys kokoontuu, paitsi vuosikokoukseen, ylimääräisesti milloin hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii.

HALLITUS

10 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja ja seitsemän muuta varsinaista jäsentä ja vuodeksi kerrallaan valitut kolme varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajalla ja puolella hallituksen muista jäsenistä tulee olla kotipaikka Suomessa. Hallituksen puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen. Muiden hallituksen jäsenten tulee olla 15 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä.

Hallitus valitaan vuosikokouksessa siten, että puolet varsinaisista jäsenistä, puheenjohtaja mukaanlukien, on vuosittain erovuorossa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikaudet päättyvät toisen vaalia seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olles¬saan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus muodostaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu hallituksen puheenjohtajan lisäksi kaksi hallituksen varsinaista jäsentä. Hallitus ottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän toimintaohjeensa. Hallitus voi asettaa erityisiä valiokuntia tarpeen mukaan.

Hallitus on päätäntävaltainen vähintään puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi toimia yhdistyksen nimenkirjoittajana.

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

12 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeis¬tään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

13 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa, ja muutoksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

14 §
Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi, on asia käsiteltävä sitä varten koollekutsutussa yhdistyksen kokouksessa ja ehdotuksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään 5/6 annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään Suomen kuoroelämän kehittämiseen purkamispäätöksen tehneen kokouksen määräämällä tavalla.

NAMN, HEMORT OCH SPRÅK

1 §
Föreningens namn är Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry, Finlands Körledarförening rf. Föreningens hemort är Helsingfors stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska.

SYFTE OCH VERKSAMHET

2 §
Föreningens syfte är att påverka den konstnärliga och pedagogiska utvecklingen av körlivet i Finland samt körledarnas yrkeskunskap, att bevaka körledarnas intresse i ärenden som gäller deras ställning och att väcka intresse bland sina medlemmar för körledarens yrkesidentitet och uppgift inom kulturlivet.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 • ordna utbildning för sina medlemmar,
 • förmedla aktuell information om branschen till sina medlemmar,
 • ha kontakter med inhemska och utländska organisationer och skolor på musikens område,
 • följa körledarnas behov av utbildning och påverka utvecklingen av körledarutbildningen tekemällä esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja antamalla lausuntoja,
 • harjoittamalla kuoroelämään sekä kuoronjohtajien yleiseen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyvää tutkimusta.

3 §

För att stöda sin verksamhet kan föreningen

 • ta emot bidrag, donationer och testamenter,
 • ordna insamlingar och lotterier,
 • skaffa medel genom publikations- och förlagsverksamhet som gäller föreningens syfte,
 • äga fastigheter och lös egendom,
 • grunda fonder.

MEDLEMMAR

4 §
Som medlem i föreningen kan godkännas:

 1. Som ordinarie medlem en person som är eller har varit körledare
 2. Som studerande medlem en person som i yrkesutbildningssyfte studerar musik
 3. Som understödande medlem en privatperson eller en sammanslutning med rättshand¬lingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet.

Medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

5 §
Till hedersmedlem kan föreningsmötet kalla en person som har utmärkt sig inom kör¬musiken.

6 §
En medlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla det till styrelsen eller dess ordförande. En medlem kan också utträda ur föreningen genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Föreningens styrelse kan utesluta en medlem som

 • inte följer de förpliktelser som nämns i föreningens stadgar,
 • genom sin verksamhet skadar föreningens verksamhet eller rykte.

Innan beslut fattas skall medlemmen ges tillfälle att ge en förklaring i saken, utom i de fall då uteslutningen beror på obetald medlemsavgift. Medlemmen har rätt att inom trettio dagar efter att han skriftligen har fått del av beslutet om uteslutningen underställa föreningsmötet beslutet.

Föreningens styrelse kan konstatera att en medlem som under två år i följd har låtit bli att betala medlemsavgiften har utträtt ur föreningen.

AVGIFTER OCH FÖRPLIKTELSER

7 §
En medlem (4 §) skall betala den årliga medlemsavgift som föreningens årsmöte fastställer. Avgiften kan vara olik hos olika medlemsgrupper. Hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.

FÖRENINGENS MÖTEN

8 §
Föreningens årsmöte hålls årligen före utgången av juni den dag och på den plats styrelsen fastställer.

På årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
 5. Föreningens årsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande presenteras.
 6. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till de ansvarsskyldiga.
 7. Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek fastställs.
 8. I stället för dem som enligt 10 § står i tur att avgå väljs styrelseordförande och övriga medlemmar av styrelsen samt tre suppleanter.
 9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 10. Behandlas övriga ärenden som styrelsen lägger fram. Behandlas mötesärenden som medlemmar av föreningen har skriftligen anmält till föreningens styrelse i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.


Styrelsen skall skriftligen sammankalla föreningsmötet genom en möteskallelse som skall sändas till varje medlem. Kallelsen skall sändas tidigast fyra och senast två veckor före mötet.

Vid föreningsmötet har ordinarie medlemmar och studeranda medlemmar som har betalt sin medlemsavgift och som är närvarande samt hedersmedlemmar rösträtt.
Föreningen sammanträder utom till årsmöte också om styrelsen anser att det behövs eller minst en tiondedel av röstberättigade medlemmar kräver det.

STYRELSEN

10 §
Till föreningens styrelse hör kahdeksi vuodeksi valitut en ordförande och sju andra ordinarie medlemmar och vuodeksi kerrallaan valitut tre suppleanter som alla utses vid årsmötet.

Styrelsens ordförande och hälften av de övriga styrelsemedlemmarna skall ha sin hemort i Finland. Styrelsens ordförande får inte vara omyndig. De övriga styrelsemedlemmarna skall ha fyllt 15 år. Den som är försatt i konkurs får inte vara medlem av styrelsen.

Styrelsen väljs vid årsmötet så att hälften av de ordinarie medlemmarna, inklusive ordföranden, årligen står i tur avgå först genom lottning och sedan enligt tur. Mandatet för styrelsens ordförande och medlemmar upphör när det andra årsmötet efter valet är över.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser en sekreterare, kassör och övriga funktionärer efter behov. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder av vice ordföranden. Styrelsen bildar bland sig ett arbetsutskott, till vilket styrel¬sens ordförande och två ordinarie styrelsemedlemmar hör. Styrelsen utser funktionärer för föreningen och fastställer deras instruktion. Styrelsen kan tillsätta olika utskott enligt behov.
Styrelsen är beslutför, om minst hälften av dess medlemmar, inklusive ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Den åsikt som över hälften av de närvarande styrelsemedlem¬marna har omfattat blir styrelsens beslut. Ordförandens röst avgör om röster¬na faller jämnt. Vid val avgör dock lotten.

RÄTTEN ATT TECKNA FÖRENINGENS NAMN

11 §
Föreningens namn tecknas antingen av styrelsens ordförande eller vice ordförande, tillsam¬mans med sekreteraren eller kassören.
Den som är omyndig eller försatt i konkurs kan inte teckna föreningens namn.

RÄKENSKAPSPERIOD OCH REVISION

12 §
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt skriftliga utlåtande senast två veckor före årsmötet.

Mandatet för föreningens revisorer och deras suppleanter är tiden mellan årsmötena.

ÄNDRINGEN AV STADGARNA

13 §
Dessa stadgar kan ändras genom beslut av föreningsmötet. Ärendet skall anges i mötes¬kallel¬sen och ändringen skall understödas av minst 3/4 av de avgivna rösterna för att bli godkänd.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

14 §
Om det föreslås att föreningen skall upplösas, skall ärendet behandlas på ett föreningsmöte som har sammankallats för detta och förslaget skall understödas av minst 5/6 av de avgivna rösterna för att bli godkänt.

Om föreningen upplöses, skall föreningens medel användas för att främja körlivet i Finland på det sätt som det möte som beslutade om upplösningen har bestämt.