Säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry, Finlands Körledarförening rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen kuoroelämän taiteelliseen ja pedagogiseen kehitykseen, kuoronjohtajien ammattitaidon kehittämiseen sekä toimia edunvalvojana kuoronjohtajien asemaa koskevissa asioissa ja herättää jäsenistössään kiinnostusta kuoronjohtajan ammatti-identiteettiin ja tehtävään kulttuurielämässä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

3 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

JÄSENET

4 §
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä:

 1. Varsinaiseksi jäseneksi henkilö, joka toimii tai on toiminut kuoronjohtajana.
 2. Opiskelijajäseneksi ammatikseen musiikkia opiskeleva henkilö.
 3. Kannattajajäseneksi yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5 §
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa kutsua kuoromusiikin alalla ansioitunut henkilö.

6 §
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen,

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jäsenellä on erottamispäätöksestä kirjallisesti tiedon saatuaan oikeus kolmenkymmenen päivän kuluessa saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Yhdistyksen hallitus voi todeta jäsenen, joka on kahdelta peräkkäiseltä vuodelta jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, eronneeksi yhdistyksestä.

MAKSUT JA VELVOITTEET

7 §
Jäsenen (4 §) on suoritettava yhdistyksen vuosikokouksen määräämä vuotuinen jäsenmaksu, joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

8 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivämääränä ennen kesäkuun loppua hallituksen määräämässä paikassa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokous avataan.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
 8. Valitaan sääntöjen 10 § mukaisesti erovuorossa olevien tilalle hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet ja kolme varajäsentä.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
 10. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. Käsitellään ne jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat, jotka he ovat ilmoittaneet kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia on voitu sisällyttää kokouskutsuun.

9 §
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus kirjallisella, kullekin jäsenelle lähetettävällä kokouskutsulla. Kutsu on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa käyttävät päätösvaltaa jäsenmaksunsa maksaneet läsnäolevat varsinaiset ja opiskelijajäsenet sekä kunniajäsenet.
Yhdistys kokoontuu, paitsi vuosikokoukseen, ylimääräisesti milloin hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii.

HALLITUS

10 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja ja seitsemän muuta varsinaista jäsentä ja vuodeksi kerrallaan valitut kolme varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajalla ja puolella hallituksen muista jäsenistä tulee olla kotipaikka Suomessa. Hallituksen puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen. Muiden hallituksen jäsenten tulee olla 15 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä.

Hallitus valitaan vuosikokouksessa siten, että puolet varsinaisista jäsenistä, puheenjohtaja mukaanlukien, on vuosittain erovuorossa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikaudet päättyvät toisen vaalia seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olles¬saan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus muodostaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu hallituksen puheenjohtajan lisäksi kaksi hallituksen varsinaista jäsentä. Hallitus ottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän toimintaohjeensa. Hallitus voi asettaa erityisiä valiokuntia tarpeen mukaan.

Hallitus on päätäntävaltainen vähintään puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi toimia yhdistyksen nimenkirjoittajana.

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

12 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeis¬tään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

13 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa, ja muutoksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

14 §
Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi, on asia käsiteltävä sitä varten koollekutsutussa yhdistyksen kokouksessa ja ehdotuksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään 5/6 annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään Suomen kuoroelämän kehittämiseen purkamispäätöksen tehneen kokouksen määräämällä tavalla.