Kouluttautuminen

Kuoronjohdon tutkintorakenne

Kuoronjohdon tutkintorakenne noudattaa ns. neliportaista mallia:

 • D-taso
 • C-taso
 • B-taso (ammattitutkinto)
 • A-taso (musiikinmaisterin opinnäytetyö, entinen diplomitutkinto)

D-kurssitutkintoa voi edeltää ns. johdanto/peruskurssi, joka antaa valmiudet D-kurssitutkintoa varten. Tällaisia johdantokursseja on mahdollista suorittaa mm. ammattikorkeakouluissa ja Klemetti-opiston kesäkursseilla.

Tällä sivulla voit tutustua kuoronjohdon tutkintojen tasovaatimuksiin, sekä kurssien sisältöihin. Kuvaukset ovat peräisin Sibelius-Akatemian opinto-oppaasta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.siba.fi/fi/opiskelu/opetussuunnitelmat/ . Sibelius-Akatemian, ammattikorkeakoulujen ja Klemetti-opiston kurssitutkinnot ja tasovaatimukset ovat yhdenmukaiset, joskin ohjelmisto saattaa vaihdella eri oppilaitoksesta ja opettajasta riippuen.Mikäli haluat yksityiskohtaisempia lisätietoja eri oppilaitoksissa suoritettavista kuoronjohdon tutkinnoista ja kursseista, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä kyseisen oppilaitoksen kuoronjohdon opettajaan.

Kuoronjohto, taso D (Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutusohjelman mukaan)

Tavoitteet

1. vuosi: Tavoitteena on oppia hallitsemaan analyyttisen kuuntelun alkeet, pystyä harjoittamaan pieniä ryhmiä, tutustua eri kuorotyyppeihin ja keskeiseen kuorokirjallisuuteen, perehtyä kuoronjohdon opetuksessa käytettävään ohjelmistoon sekä saada valmiudet kuoronjohto D:n toisen vuoden opintoihin.

2. vuosi: Tavoitteena on oppia hallitsemaan kuoron harjoittamista, johtamista ja äänenmuodostusta, tutustua erityisesti seurakuntatyössä käyttökelpoiseen kuorokirjallisuuteen, pystyä johtamaan kuoroja käytännön seurakuntatyössä sekä saada valmiudet kuoronjohto C:n opintoihin.

Opintojakson sisältö

1. vuosi

 • aktivoiva kuuntelu ja analyysi
 • partituurinsoiton alkeet
 • äänenanto ja nuottikuvan vertikaalinen hahmottaminen
 • harjoittamisen tekniikka

2. vuosi

 • johtamistekniikka
 • äänenmuodostus
 • erikielisten tekstien ääntämisongelmat kuorokirjallisuudessa
 • eri tyylikausien erityisongelmat
 • kuorotyön psykologia
 • 9–12 laulua käsittävän ohjelmiston harjoittaminen
 • osallistuminen harjoituskuoroon laulajana
 • lapsikuoron johtaminen

Opetus- ja työmuodot

1. vuosi

 • ryhmäopetusta 32 t enintään kuuden hengen ryhmissä
 • osallistumista kuoronjohto D:n 2.vuoden tai kuoronjohto C:n harjoituskuoroon laulajana 64 t
 • opiskelijan omakohtaista työtä

2. vuosi

 • luentoja ja ohjelmiston opiskelua 32 t enintään kuuden hengen ryhmissä
 • johtamisharjoituksia ja kuorolaulua 96 t (sisältää Kuopio-Helsinki-kuoroperiodin)
 • ohjattua kenttäharjoittelua 3 hengen ryhmissä 6 t
 • opiskelijan omakohtaista työtä

Lisäksi opiskelija voi vapaavalintaisesti saada henkilökohtaista opetusta enintään 6 t.

2. vuosi, lapsikuoro

 • luentoja 8 t
 • demonstraatio 2 t
 • omakohtaista harjoittelua ryhmässä 8 t
 • palaute 2 t

Suoritukset

1. vuosi

 • Osallistuminen opetukseen
 • Kuulustelu
  • partituurinsoittoa ja kuorostemmojen laulua sekä ohjelmistosta että a prima vista
  • kuorostemmojen soittoa ja laulua samanaikaisesti
  • äänenanto äänirautaa käyttämällä

2. vuosi

 • Osallistuminen opetukseen
 • Kuulustelu:
  • kuorolle uuden laulun harjoittaminen
  • kahden ohjelmistoon kuuluvan laulun johtaminen, joista toisen valitsee oppilas ja toisen lautakunta
  • partituurinsoitto a prima vista
  • ääniraudan käyttö
  • lapsikuoro

Arviointi

Lautakunta-arviointi (0-5)

Kuoronjohto, taso C (Sibelius-Akatemian kuoronjohdon koulutusohjelman mukaan)

Tavoitteet

Tavoitteena on saada valmiudet kuoron harjoittamiseen ja johtamiseen, saada käsitys äänenmuodostuksen perusteista ohjelmiston edellyttämällä tasolla, tutustua kotimaiseen ja eurooppalaiseen kuorokirjallisuuteen sekä saada valmiudet kuoronjohto B:n opintoihin.

Opintojakson sisältö

 • kuoron harjoittamisen menetelmät
 • johtamistekniikan ja äänen muodostuksen perusteita
 • eri tyylikausien erityisongelmat ja kuoronotaatio
 • kuorolaulun psykologiaa
 • 10–12 laulua käsittävän ohjelmiston harjoittaminen

Suoritukset

 • Osallistuminen Sibelius-Akatemian kamarikuoron ja suuren kuoron toimintaan laulajana
 • Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu
 • Kuulustelu:
  • Uuden laulun harjoittaminen, tutustumisaikaa 7 vrk
  • Kahden ohjelmistoon kuuluvan laulun johtaminen, joista toisen valitsee opiskelija, toisen lautakunta
  • Kuoropartituurin soitto a prima vista, myös transponoiden.

Arviointi

 • Lautakunta-arviointi 0–5

Kuoronjohto, taso B (Sibelius-Akatemian kuoronjohdon koulutusohjelman mukaan)

Tavoitteet

Tavoitteena on saada valmiudet taiteellisesti korkeatasoiseen työskentelyyn, perehtyä eri kuoromuotojen käsittelytapoihin, saada käsitys länsimaisesta kuorokirjallisuudesta sekä saada valmiudet kuoronjohto A:n opintoihin

Opintojakson sisältö

 • tutustumista eri kuoromuotoihin
 • 8-10 eri tyylikausia edustavan teoksen harjoittaminen ja johtaminen. Teoksista yhden on oltava säestyksellinen.
 • johtamistekniikka
 • äänenmuodostus ja kuorosointi eri tyylikausina
 • johtajapersoonallisuuden kehittyminen
 • soittimien ja laulun yhdistämisen erityisongelmat
 • orkesteriperiodeja
 • sovitusharjoituksia
 • kuoronjohdon opettamista ja käytännön harjoittelua

Suoritukset

 • Osallistuminen Sibelius-Akatemian kamarikuoron ja suuren kuoron toimintaan laulajana
 • Osallistuminen opetukseen
 • Osallistuminen periodiluonteisesti orkesterinjohdon valmennusluokan opetukseen
 • Opetusharjoittelu kirkkomusiikin koulutusohjelman ensimmäisen vuoden kuoronjohto D:n opiskelijoiden kanssa
 • Partituurinsoitto
 • Työskentelynäyte
  • Konserttiohjelman suunnittelu, harjoittaminen ja johtaminen Sibelius-Akatemian ulkopuolisen kuoron kanssa ja/tai osallistuminen ooppera- tai oratorioproduktion valmistamiseen kuoronjohtajana
  • Näyte kuoron harjoittamistyöstä
  • Orkesterisäestyksellisen kuoroteoksen johtaminen

Arviointi

Lautakunta-arviointi (0-5)

Kuoronjohto, taso A (Sibelius-Akatemian kuoronjohdon koulutusohjelman mukaan)

Tavoitteet

Tavoitteena on saada valmiudet itsenäiseen taiteellisesti korkeatasoiseen työskentelyyn, hallita kuorokirjallisuuden vaativimpienkin teosten edellyttämä johtamistekniikka, saada käsitys kuoromusiikin eri tyylikausien edellyttämästä äänenmuodostustekniikasta ja pystyä sen soveltamiseen sekä laajentaa tyylintuntemusta 1900-luvun musiikin ja ns. vanhan musiikin osalta. Tavoitteena on oppia tuntemaan riittävästi eri kuoromuotojen ohjelmistollisia ja äänenmuodostuksellisia erityispiirteitä ja seuraamaan kuoromusiikin ajankohtaisia virtauksia sekä saada valmiudet jatko-opintoihin.

Opintojakson sisältö

 • johtamistekniikan ja äänenmuodostuksen erityisongelmia, musiikin analysointitehtäviä
 • kuoromusiikin tulkinnallisten kysymysten tarkastelua
 • 10 eri tyylikausia edustavan kuoroteoksen, joista yksi säestyksellinen, harjoittaminen ja johtaminen instrumentteina Sibelius-Akatemian Vokaaliyhtye ja tutkinnon suorittajan oma(t) kuoro(t)
 • kuoronjohdon opettamista ja käytännön harjoittelua

Suoritukset

 • Osallistuminen Sibelius-Akatemian kamarikuoron ja suuren kuoron toimintaan laulajana
 • Osallistuminen opetukseen ja ohjelmiston harjoittaminen
 • Opetusharjoittelu kirkkomusiikin koulutusohjelman kuoronjohto D:n toisen vuoden opiskelijoiden sekä musiikkikasvatuksen kuoronjohtajien ja solististen C-kuoronjohtajien kanssa
 • Työskentelynäyte: Kuorokonsertin harjoittaminen ja johtaminen: ohjelman tulee sisältää teoksia ainakin seuraavilta tyyli- ja aikakausilta (yhden teoksen tulee olla mahdollisuuksien mukaan soitinsäestyksellinen kuoroteos):
  • renessanssi tai varhaisbarokki
  • barokki
  • romantiikka tai impressionismi
  • oman aikamme musiikki

Arviointi

Lautakunta-arviointi (0-5)